Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju od 1 stycznia 2013 r. realizują projekt

"Spółdzielnie socjalne - biznes w partnerstwie, partnerstwo w biznesie"

w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.2 PO KL. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie gminy Busko-Zdrój poprzez utworzenie 2 spółdzielni socjalnych i zatrudnienie w nich 12 osób.

Podstawowe warunki uczestnictwa w projekcie:

Projekt skierowany jest do mieszkańców i mieszkanek gminy Busko-Zdrój. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które korzystają z pomocy społecznej i są przedstawicielami grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz grup defaworyzowanych na rynku pracy, spełniające równocześnie poniższe kryteria:

  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie były karane za przestępstwa umyślne przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny,
  • nie posiadały wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienie do projektu, tj. dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  • nie korzystały z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z założeniem/przystąpieniem/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej (w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz funduszy unijnych).

Rodzaje działań w projekcie:

  • doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne),
  • szkolenia i doradztwo z zakresu tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej,
  • przyznanie dotacji inwestycyjnych (po 20 tys. zł na członka spółdzielni socjalnej) oraz wsparcia pomostowego,
  • szkolenia zawodowe dla członków spółdzielni socjalnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.